Zaświadczenia

Informacja dotycząca wydawanych zaświadczeń

Informacja dotycząca wydawanych zaświadczeń przez Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie oraz Komendantów Komisariatów w Czeladzi, w Wojkowicach, w Siewierzu i w Sławkowie

Zgodnie z art. 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osobie wnioskującej o uzyskanie zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili zgłoszenia żądania jego wydania.

Podstawa prawna i wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018.1044) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w spawie opłaty skarbowej z dnia 28.09.2007 roku (Dz.U. 2007.187. poz. 1330).

Osoba ubiegająca się o zaświadczenie jest zobowiązana do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł. Wpłaty należy dokonać:

dla KPP Będzin:

- gotówką – w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie,

- przelewem na konto ING Bank Śląski SA nr 56105011421000002313326106,

dla KP Czeladź:

- gotówką – w kasie Urzędu Miasta w Czeladzi,

- przelewem na konto nr 55 1050 1269 10000 0008 0214 7587,

dla KP Wojkowice:

- brak możliwości płatności gotówką

- przelewem na konto Milenium nr 91 1160 2202 0000 0005 0461 4991

dla KP Siewierz:

- gotówką – w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu,

- przelewem na konto ING Bank Śląski SA nr 6810 50 1142 1000 0023 4375 8864,

dla KP Sławków:

- gotówką – w kasie Urzędu Miasta w Sławkowie,

- przelewem na konto nr 2019 1010 4821 0623 2961 90 0002

tytuł wpłaty: "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia przez KPP w Będzinie/KP Czeladź/KP Wojkowice/KP Siewierz/KP Sławków".

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą

złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


 

Informujemy ponadto, że na żądanie osób Komenda Powiatowa Policji w Będzinie i podległe Komisariaty wydają kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnione odpisy z akt sprawy. Dokumentacja wydawana jest na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę oraz wniesienia opłaty określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2015 r., która wynosi:

- 1 zł za jedną stronę – za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy,

- 6 zł za jedną stronę – za wydanie uwierzytelnionej kserokopii z akt sprawy.

Opłatę za wydanie dokumentacji należy uiścić przelewem na n/w rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

05 1010 1212 0050 5022 3100 0000, tytuł wpłaty: "KPP Będzin/KP .., wpłata za kserokopie dokumentacji (lub za wydanie odpisu) – nr sprawy ….".


 

Wniosek o wydanie zaświadczenia i kserokopii dokuenmtów - do pobrania ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji www.bedzin.slaska.policja.gov.pl lub u dyżurnego jednostki.

Powrót na górę strony