Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie (KPP Będzin) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. multimedia opublikowane przed dniem 23.09.2020 r częściowo nie spełniają standardu WCAG 2.1,
  3. dokumenty tekstowe i tekstowo - graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23.09.2018 r nie spełniają wymogów dostępności,
  4. treści powstałe po 23.09.2018 częściowo nie spełniają wymogów dostępności.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-07 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Paweł Łotocki, adres poczty elektronicznej rzecznik@bedzin.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 362 32 lub 798 031 131. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Osoba odpowiedzialna: Mateusz Melaniuk - Technik Jednoosobowego Stanowiska ds. BHP KPP w Będzinie.
adres mail: mateusz.melaniuk@bedzin.ka.policja.gov.pl
numer telefonu: 47 85 363 10

Niezgodności w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej:

  • Brak możliwości zapewnienia obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje ( brak wyposażenia)

  • Brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w postaci pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

 

Z uwagi na powyższe przyjęto rozwiązania zapewniające częściowo dostęp alternatywny ( zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby oraz zastosowanie takich rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie niezbędnym dla tych osób). Informacja o rodzaju dostępu alternatywnego dla poszczególnych grup osób ze szczególnymi potrzebami zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na stronie BIP KPP w Będzinie.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie znajduje się przy ul. Bema 1, 42-500 Będzin.

Główne wejście do budynku prowadzi od strony ul. Bema. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicami urzędowymi.

W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do wejścia głównego prowadzą schody przy których znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi do budynku otwierane są automatycznie. Na wprost drzwi znajduje się pomieszczenie dyżurnego wyposażone w okienko służące do obsługi petentów. Na poczekalni powierzchnia jest płaska. Po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się pokój przyjęć interesantów. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez funkcjonariuszy i w budynku przemieszczają się przy ich asyście.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie na parterze budynku.

W budynku znajdują się dwie windy (aktualnie nieczynne z uwagi na trwający remont).

W poczekalni znajduje się toaleta dla interesantów, po lewej stronie od wejścia, toaleta jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się na wózku.

Przed budynkiem na wprost wejścia głównego znajdują się miejsca postojowe z wydzielonym 1 miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Komisariat Policji w Czeladzi znajduje się przy ul. Staszica 5, 41-250 Czeladź

Główne wejście do budynku prowadzi od strony ul. Staszica. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicami urzędowymi.

W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do wejścia głównego prowadzą schody przy których brak jest podjazdu lub windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi do budynku nie są automatycznie rozsuwane/otwierane (brak drzwi wzbudzanych przez detektor ruchu). Po prawej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie dyżurnego wyposażone w okienko służące do obsługi petentów. Na poczekalni powierzchnia jest płaska. W przestrzeni recepcyjnej brak jest pokoju przyjęć interesantów. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez funkcjonariuszy i w budynku przemieszczają się przy ich asyście.

W pobliżu budynku brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

W budynku brak jest windy oraz pomieszczenia higieniczno sanitarnego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Komisariat Policji w Wojkowicach znajduje się przy ul. Proletariatu 7, 42-580 Wojkowice

Główne wejście do budynku prowadzi od strony ul. PCK. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicami urzędowymi.

W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście główne do budynku znajduje się na parterze. Drzwi do budynku nie są automatycznie rozsuwane/otwierane (brak drzwi wzbudzanych przez detektor ruchu). Po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie dyżurnego wyposażone w okienko służące do obsługi petentów. Na poczekalni powierzchnia jest płaska. W przestrzeni recepcyjnej znajduje się wejście do pokoju przyjęć interesantów oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarnego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez funkcjonariuszy i w budynku przemieszczają się przy ich asyście.

Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się jedno wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak jest windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Komisariat Policji w Siewierzu znajduje się przy ul. Kopernika 33, 42-470 Siewierz

Główne wejście do budynku prowadzi od strony ul. Kopernika. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicami urzędowymi.

W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do wejścia głównego prowadzą schody przy których brak jest podjazdu lub windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi do budynku nie są automatycznie rozsuwane/otwierane (brak drzwi wzbudzanych przez detektor ruchu). Po prawej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie dyżurnego wyposażone w okienko służące do obsługi petentów. Na poczekalni powierzchnia jest płaska. W przestrzeni recepcyjnej brak jest pokoju przyjęć interesantów. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez funkcjonariuszy i w budynku przemieszczają się przy ich asyście.

W pobliżu budynku brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak jest windy oraz pomieszczenia higieniczno sanitarnego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Komisariat Policji w Sławkowie znajduje się przy ul. PCK 3, 41-260 Sławków

Główne wejście do budynku znajduje się po lewej stronie od strony ul. PCK. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicami urzędowymi.

W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku prowadzą przeszklone drzwi dwuskrzydłowe otwierane ręcznie, umożliwiające przejazd dla wózków inwalidzkich. Przed wejściem do budynku znajduje się opisany dzwonek, dzięki któremu każdy petent może uzyskać pomoc w dostaniu się do budynku. Pomieszczenia w budynku w całości zlokalizowane są na parterze. Po wejściu znajduje się poczekalnia, w której znajduje się stolik oraz krzesła dla oczekujących oraz plan rozkładu pomieszczeń budynku.

Na poczekalni powierzchnia jest płaska. W przestrzeni recepcyjnej brak jest pokoju przyjęć interesantów. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez funkcjonariuszy i w budynku przemieszczają się przy ich asyście.

W pobliżu budynku brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Aneta Niedbał, adres poczty elektronicznej aneta.niedbal@bedzin.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 363 25.