Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie (KPP Będzin) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. multimedia opublikowane przed dniem 23.09.2020 r częściowo nie spełniają standardu WCAG 2.1,
  3. dokumenty tekstowe i tekstowo - graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23.09.2018 r nie spełniają wymogów dostępności,
  4. treści powstałe po 23.09.2018 częściowo nie spełniają wymogów dostępności.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-07 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marcin Szopa, adres poczty elektronicznej rzecznik@bedzin.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 362 32 lub 606 926 420. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Osoba odpowiedzialna: sierż.szt. Marcin Szopa - Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. prasowo-informacyjnych KPP w Będzinie.
adres mail: rzecznik@bedzin.ka.policja.gov.pl
numer telefonu: 47 85 362 32

W Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie w zakresie komunikacji istnieje możliwość wykorzystania zdalnego dostępu do usługi online tłumacza języka migowego. Usługa ta jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 20.00.

Niezgodności w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej:

  • Brak możliwości zapewnienia obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje ( brak wyposażenia)

  • Brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w postaci pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

Z uwagi na powyższe przyjęto rozwiązania zapewniające częściowo dostęp alternatywny ( zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby oraz zastosowanie takich rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie niezbędnym dla tych osób). Informacja o rodzaju dostępu alternatywnego dla poszczególnych grup osób ze szczególnymi potrzebami zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na stronie BIP KPP w Będzinie.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie znajduje się przy ulica Bema 1, 42-500 Będzin.

Główne wejście do budynku prowadzi od strony ulicy Bema. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicami urzędowymi.

W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Do wejścia głównego prowadzą schody szerokości około 4 metry (łącznie 10 stopni) przy których po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózków. Schody posiadają łącznie trzy metalowe poręcze służące podtrzymywaniu przy pokonywaniu stopni (po prawej i lewej stronie oraz pośrodku schodów). Schody nie posiadają dodatkowych oznaczeń np. w postaci taśmy ostrzegawczej. Drzwi do budynku, dwuskrzydłowe, w całości przeszklone otwierane są automatycznie i prowadzą bezpośrednio do przestrzeni recepcyjnej, w której na wprost znajduje się oznakowane okienko dyżurnego do obsługi wchodzących petentów. Brak progu w drzwiach. Na wprost drzwi znajduje się również biurko na który na wysokości 80 cm stoi aparat telefoniczny umożliwiający kontakt z pracownikami i policjantami pracującymi w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie. Na biurku nie ma dostępnej książki telefonicznej z numerami telefonów.

Na poczekalni powierzchnia jest płaska. Po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się pokój przyjęć interesantów. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez funkcjonariuszy i w budynku przemieszczają się przy ich asyście. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie na parterze budynku. W budynku znajdują się dwie windy. W poczekalni znajduje się odpowiednio znakowana toaleta dla interesantów po lewej stronie od wejścia, toaleta jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się na wózku.

Przed budynkiem na wprost wejścia głównego znajdują się miejsca postojowe z wydzielonym 1 miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce posiada oznaczenia poziome i pionowe. Krawężnik oddzielający miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych od poziomu chodnika dla pieszych przed budynkiem komendy, z którego możliwy jest bezpośredni wjazd na metalową platformę podjazdową ma wysokość 10 cm. Możliwy jest podjazd z pominięciem wysokości krawężnika w odległości 10 metrów w lewo od miejsca parkingowego dla osób poruszających się przy pomocy wózka (chodnik obniża się do poziomu jezdni). Przedmiotowe miejsce nie posiada dodatkowego oznaczenia dotyczącego możliwości bezpośredniego wjazdu na chodnik.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek wewnątrz posiada oznaczenia dla dróg i kierunków ewakuacyjnych.

Komisariat Policji w Czeladzi znajduje się przy ulicy Staszica 5, 41-250 Czeladź

Główne wejście do budynku prowadzi od strony ulicy Staszica. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicami urzędowymi. W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do wejścia głównego prowadzą schody o szerokości 145 cm (łącznie posiadają 16 stopni) i nie posiadają dodatkowych oznaczeń np. w postaci taśmy ostrzegawczej. Schody zarówno po prawej jak i lewej stronie posiadają poręcze. Przy schodach brak jest podjazdu lub windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi do budynku są jednoskrzydłowe, przeszklone, otwierane na zewnątrz, o szerokości 90 cm, nie są automatycznie rozsuwane/otwierane (brak drzwi wzbudzanych przez detektor ruchu). Brak progu w drzwiach. Po prawej stronie od wejścia znajduje się oznakowane pomieszczenie dyżurnego wyposażone w okienko służące do obsługi petentów.

Na poczekalni powierzchnia jest płaska. W przestrzeni recepcyjnej nie ma telefonu ani książki telefonicznej umożliwiających kontakt z pracownikami i policjantami pracującymi w Komisariacie Policji w Czeladzi. W przestrzeni recepcyjnej brak jest pokoju przyjęć interesantów oraz ubikacji dla interesantów.

W budynku brak jest windy oraz pomieszczenia higieniczno sanitarnego dla osób ze szczególnymi potrzebami. W pobliżu budynku brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez funkcjonariuszy i w budynku przemieszczają się przy ich asyście. W budynku brak jest windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek wewnątrz posiada oznaczenia dla dróg i kierunków ewakuacyjnych.

Komisariat Policji w Wojkowicach znajduje się przy ulicy Proletariatu 7, 42-580 Wojkowice

Główne wejście do budynku prowadzi od strony ulicy PCK. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicami urzędowymi. W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście główne do budynku znajduje się na parterze. Drzwi do budynku przeszklone w całości o wymiarze 100 cm, otwierane na zewnątrz, nie są automatycznie rozsuwane/otwierane (brak drzwi wzbudzanych przez detektor ruchu). Po lewej stronie od wejścia znajduje się oznakowane pomieszczenie dyżurnego wyposażone w okienko służące do obsługi petentów.

Na poczekalni powierzchnia jest płaska. W przestrzeni recepcyjnej znajduje się wejście do pokoju przyjęć interesantów oraz odpowiednio oznakowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez funkcjonariuszy i w budynku przemieszczają się przy ich asyście. Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się jedno wyznaczone i oznakowane pionowo i poziomo miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe ograniczone jest krawężnikiem o wysokości 16 cm, w pobliżu miejsca parkingowego, po lewej stronie znajduje się wjazd na chodnik dla osób poruszających się przy pomocy wózka. W budynku brak jest windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek wewnątrz posiada oznaczenia dla dróg i kierunków ewakuacyjnych.

Komisariat Policji w Siewierzu znajduje się przy ulicy Kopernika 33, 42-470 Siewierz

Główne wejście do budynku prowadzi od strony ulicy Kopernika. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicami urzędowymi. W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Do wejścia głównego prowadzą schody o szerokości 200 cm(5 stopniowe) przy których brak jest podjazdu lub windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Schody nie posiadają dodatkowych oznaczeń np. w postaci taśmy ostrzegawczej. Schody po prawej stronie posiadają poręcz. Drzwi do budynku przeszklone, o szerokości 125 cmotwierane na zewnątrz, nie są automatycznie rozsuwane/otwierane (brak drzwi wzbudzanych przez detektor ruchu). Za drzwiami wejściowymi znajduje się próg o wysokości 10 cm, poniżej którego znajduje się powierzchnia poczekalni.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie dyżurnego wyposażone w oznakowane okienko służące do obsługi petentów. Na poczekalni powierzchnia jest płaska. W przestrzeni recepcyjnej brak jest pokoju przyjęć interesantów. W przestrzeni recepcyjnej na stoliku, na wysokości 60 cm znajduje się aparat telefoniczny, bez książki telefonicznej umożliwiający kontakt z pracownikami i policjantami pracującymi w Komisariacie Policji w Siewierzu.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez funkcjonariuszy i w budynku przemieszczają się przy ich asyście. W pobliżu budynku brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy oraz pomieszczenia higieniczno sanitarnego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek wewnątrz posiada oznaczenia dla dróg i kierunków ewakuacyjnych.

 

Komisariat Policji w Sławkowie znajduje się przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 3, 41-260 Sławków

Główne wejście do budynku znajduje się po lewej stronie od strony ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicami urzędowymi. W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku prowadzą przeszklone drzwi dwuskrzydłowe otwierane ręcznie na zewnątrz o szerokości 90 cm, umożliwiające przejazd dla wózków inwalidzkich. Brak progu w drzwiach. Przed wejściem do budynku znajduje się opisany dzwonek, dzięki któremu każdy petent może uzyskać pomoc w dostaniu się do budynku. Pomieszczenia w budynku w całości zlokalizowane są na parterze.

Po wejściu znajduje się poczekalnia, w której znajduje się stolik oraz krzesła dla oczekujących. Na poczekalni powierzchnia jest płaska. W przestrzeni recepcyjnej brak jest pokoju przyjęć interesantów. W przestrzeni recepcyjnej nie ma telefonu ani książki telefonicznej umożliwiających kontakt z pracownikami i policjantami pracującymi w Komisariacie Policji w Sławkowie. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez funkcjonariuszy i w budynku przemieszczają się przy ich asyście.

W pobliżu budynku brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek wewnątrz posiada oznaczenia dla dróg i kierunków ewakuacyjnych.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Aneta Niedbał, adres poczty elektronicznej aneta.niedbal@bedzin.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 363 25.

Powrót na górę strony